Có 1 kết quả:

khuyến tửu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mời uống rượu. ◇Vương Duy 王維: “Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, Tây xuất Dương Quan vô cố nhân” 勸君更盡一杯酒, 西出陽關無故人 Khuyên người uống cạn một chén rượu, Khi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây, thì không có ai là người cũ (để mời uống rượu nữa).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời uống rượu — Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu, tây xuất Dương Quan vô cố nhân 勸君更盡一杯酒西出陽關無故人 Khuyên người uống cạn một chén rượu, khi ra khỏi cửa Dương Quan ở phía tây, thì không có ai là người cũ để mới uống rượu nữa. » Vài tuần chưa cạn chén khuyên « ( Kiều ).

Một số bài thơ có sử dụng