Có 1 kết quả:

khuyến thù

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mời nhau uống rượu. ☆Tương tự: “thù tạc” 酬酢.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời mọc nhau ăn uống.

Một số bài thơ có sử dụng