Có 1 kết quả:

quân chỉnh

1/1

quân chỉnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

đều, ngay ngắn