Có 1 kết quả:

câu kết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Móc nối, thông đồng, kết hợp ám muội.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Móc nối ràng buộc chặt chẽ với nhau.