Có 1 kết quả:

vật dược

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không cần thuốc. § Xem “vật dược hữu hỉ” 勿藥有喜.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cần thuốc. Bệnh tự nhiên khỏi — Chỉ sự việc tự nhiên mà thành.

Một số bài thơ có sử dụng