Có 1 kết quả:

quân tịnh

1/1

quân tịnh

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đều, ngay ngắn
2. đông phục