Có 1 kết quả:

bao công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức “Bao Chửng” 包拯 (998-1061), làm quan đời Tống, tính cương trực, không kiêng nể giới quyền quý, nổi tiếng xử án nghiêm chính. § Còn xưng là: “Bao đãi chế” 包待制, “Bao long đồ” 包龍圖, “Bao thanh thiên” 包青天.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông họ Bao, tức Bao Chửng, làm quan đời Tống, nổi tiếng xử án giỏi.