Có 1 kết quả:

bao vi

1/1

bao vi

giản thể

Từ điển phổ thông

1. vây, bọc
2. bao vây