Có 1 kết quả:

bao tý

1/1

bao tý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

che chở