Có 1 kết quả:

bao trát

1/1

bao trát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gói, bọc lại