Có 1 kết quả:

bao sao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi tắt mà đón đầu ( danh từ quân sự ).