Có 1 kết quả:

bao lãm

1/1

bao lãm

giản thể

Từ điển phổ thông

đảm nhận mọi việc