Có 1 kết quả:

bao lãm

1/1

bao lãm

phồn thể

Từ điển phổ thông

đảm nhận mọi việc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhận hết công việc của người khác mà làm.