Có 1 kết quả:

bao quất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây chanh có nhiều nước.