Có 1 kết quả:

bao dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bảo đảm dùng được trong một thời gian nhất định.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoan chắc dùng được.