Có 1 kết quả:

bao tô

1/1

bao tô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuê nhà hoặc ruộng đất để cho thuê lại