Có 1 kết quả:

bao la

1/1

bao la

giản thể

Từ điển phổ thông

che phủ, chứa đựng