Có 1 kết quả:

bao tàng hoạ tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chứa chấp trong lòng quỷ kế, ấp ủ mưu đồ đen tối. § Cũng viết “bao tàng họa tâm” 苞藏禍心.

Một số bài thơ có sử dụng