Có 1 kết quả:

bao khoả

1/1

bao khoả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gói lại, bọc lại