Có 2 kết quả:

bao bồibao bồi

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Bảo đảm bồi thường lại tất cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đền bù lại tất cả.