Có 1 kết quả:

bao kim

1/1

bao kim

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mạ vàng, nạm vàng