Có 1 kết quả:

hung nô

1/1

hung nô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người Hung Nô

Từ điển trích dẫn

1. Dân tộc du mục ở phía bắc Trung Hoa thời xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên chủng tộc ở phía bắc Trung Hoa thời xưa ( Huns ).

Một số bài thơ có sử dụng