Có 1 kết quả:

bào tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chén uống rượu làm bằng quả bầu phơi khô.