Có 1 kết quả:

bào qua

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bầu, quả bầu.

Một số bài thơ có sử dụng