Có 1 kết quả:

bào hệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả bầu treo lại, cột lại mà không ăn. Chỉ người tài mà không được dùng. Về sau còn có nghĩa là ngưng trệ.