Có 1 kết quả:

đáp cáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chồng chất, trùng điệp.