Có 1 kết quả:

hoá duyên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhân duyên hóa độ chúng sinh. § Phật hoặc Bồ-tát đến thế gian giáo hóa chúng sinh.
2. Tăng ni, đạo sĩ xin người bố thí, nhờ bố thí mà người tạo duyên lành với tiên phật, nên gọi là “hóa duyên” 化緣. § Cũng gọi là “mộ hóa” 募化, “cầu hóa” 求化.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc thầy chùa đi quyên tiền.