Có 1 kết quả:

bắc chu

1/1

bắc chu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

triều Bắc Chu của Trung Quốc (557-581)