Có 1 kết quả:

bắc đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ nhà sau đông phòng (chỗ ở của vợ cả). Là chỗ phụ nữ giặt rửa. ◇Nghi lễ 儀禮: “Phụ tẩy tại bắc đường” 婦洗在北堂 (Sĩ hôn lễ 士昏禮).
2. Chỗ ở của bà mẹ. ◇Hà Cảnh Minh 何景明: “Ngọc trướng trú nam quốc, Kim tôn khai bắc đường” 玉帳駐南國, 金尊開北堂 (Bạch tướng quân chinh nam kiêm thọ mẫu 白將軍征南兼壽母).
3. Tiếng tôn xưng bà mẹ. ◇Lí Bạch 李白: “Bắc đường thiên vạn thọ, Thị phụng hữu quang huy” 北堂千萬壽, 侍奉有光輝 (Tặng Lịch Dương Trữ tư mã 贈歷陽褚司馬).
4. Có thể mượn chỉ tổ mẫu.
5. Phiếm chỉ bắc ốc. ◇Lô Chiếu Lân 盧照鄰: “Hoành quế chi ư tây đệ, Nhiễu lăng hoa ư bắc đường” 橫桂枝於西第, 繞菱花於北堂 (Minh nguyệt dẫn 明月引).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng chỉ người mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng