Có 1 kết quả:

bắc vĩ

1/1

bắc vĩ

phồn thể

Từ điển phổ thông

vĩ độ bắc