Có 1 kết quả:

bắc chí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức tiết “Hạ chí” 夏至.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ tiết Hạ chí.

Một số bài thơ có sử dụng