Có 1 kết quả:

bắc diện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phía bắc.
2. Địa vị của bề tôi. § Thời xưa, bề tôi làm lễ với vua thì xoay mặt về hướng bắc. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Hiền giả chi vi nhân thần, bắc diện ủy chí, vô hữu nhị tâm” 賢者之為人臣, 北面委質,無有二心 (Hữu độ 有度).
3. Lễ đệ tử kính thầy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hướng mặt về phía bắc. Chỉ người bề tôi. Thời xưa, bề tôi làm lễ với vua thì xoay mặt về hướng bắc.

Một số bài thơ có sử dụng