Có 1 kết quả:

khuông kiểu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uốn sửa lại cho ngay thẳng.
2. Chữa lại cho hoàn toàn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uốn nắn sửa đổi lại cho ngay thẳng.