Có 1 kết quả:

phỉ y triêu tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày đêm không nghỉ, không ngừng nghỉ một ngày. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Ngô tầm yêu vật, phỉ y triêu tịch, nãi kim thủy đắc chi” 吾尋妖物, 匪伊朝夕, 乃今始得之 (Hồ tứ thư 胡四姐) Ta tìm yêu quái này, ngày đêm không nghỉ, bây giờ mới gặp.