Có 1 kết quả:

phỉ ban

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về vua đem vật quý tặng cho quần thần.