Có 1 kết quả:

phỉ loại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phường bất chánh, trộm cướp.
2. ☆Tương tự: “phỉ đồ” 匪徒, “phỉ nhân” 匪人.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phường bất chánh, trộm cướp.

Một số bài thơ có sử dụng