Có 1 kết quả:

quỹ đài

1/1

quỹ đài

giản thể

Từ điển phổ thông

trạm thu tiền, chỗ thu tiền