Có 1 kết quả:

hối suất

1/1

hối suất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tỷ lệ trao đổi tiền