Có 1 kết quả:

hối phiếu

1/1

hối phiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hối phiếu

Từ điển trích dẫn

1. Giấy chứng đổi tiền hoặc gửi tiền.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm giấy đổi tiền hoặc gửi tiền giữa các quốc gia.