Có 1 kết quả:

yển kích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây kích có ba mũi nhọn, tên một thứ binh khí thời cổ.