Có 1 kết quả:

nặc danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giấu tên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu tên. Không cho biết tên.