Có 1 kết quả:

nặc hộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người cư ngụ không khai báo hộ tịch.