Có 1 kết quả:

nặc hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cư ngụ bất hợp pháp, không được ghi chép trong sổ sách địa phương.