Có 1 kết quả:

thập điện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ mười ngôi đền thờ thần ở cõi âm.