Có 1 kết quả:

thiên niên uân

1/1

Từ điển phổ thông

cây vạn niên thanh