Có 1 kết quả:

thiên hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức địa phương thời xưa, trông coi một nghìn nhà, tương tự như Chánh tổng — Tên một chức quan võ nhỏ.