Có 1 kết quả:

thiên ngoã

1/1

thiên ngoã

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kilowát, KW

Một số bài thơ có sử dụng