Có 1 kết quả:

thăng kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên kinh đô, nơi vua đặt triều đình. Truyện Hoa Tiên : » Dương gia chuyển thụ thăng kinh «.