Có 1 kết quả:

thăng quan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lên bậc quan hoặc chức vị cao hơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lên bậc quan cao hơn, làm quan to hơn.