Có 1 kết quả:

thăng cấp

1/1

thăng cấp

giản thể

Từ điển phổ thông

1. tăng lên
2. tiến lên, đi lên